top of page
website digitaal leren.png

ANBI-STATUS VOOR NATIONALE CYBERCRIME STICHTING NEDERLAND

Op dit moment zijn wij bezig met de aanvraag van een ANBI-status voor onze stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De aanmerking als ANBI-instelling geldt voor onbepaalde tijd.


Het voordeel van de ANBI-status is dat donateurs eventuele giften aan de Nationale Cybercrime Stichting Nederland of aan projecten die door de Nationale Cybercrime Stichting Nederland worden uitgevoerd, mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Voorbeeld: een bedrijf doet een gift aan Nationale Cybercrime Stichting Nederland Dat bedrijf mag deze gift als BV aftrekken bij de vennootschapsbelasting. Doet een privépersoon een gift dan mag hij/zij deze aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.


Door deze status zijn wij verplicht op een aantal punten inzicht te geven. Wij verwijzen u daarom graag naar de onderstaande gegevens.


Naam: Nationale Cybercrime Stichting Nederland 

RSIN nummer: 863710177


Doelstelling en de te verrichten werkzaamheden

 

Nationale Cybercrime Stichting Nederland is opgericht in 2022 met slechts één missie: Mensen en organisaties beschermen tegen de gevaren van digitalisering.

We gaan het algemene digitale veiligheidsgevoel voor personen en organisaties vergroten enbewustwording creëren van digitale gevaren, zoals internet fraude, oplichting en privacy.

 

Onze doelstellingen proberen we te bereiken door het uitbrengen van o.a. een keurmerk Cyberveilig voor bedrijven en door het beschikbaar stellen van VPN en anti-malware (kwaadaardige software) pakketten voor kinderen in het voortgezet onderwijs. 

 

De stichting organiseert seminars en evenementen op het gebied van digitale veiligheid. Gevraagd en ongevraagd zal de stichting adviezen uitbrengen aan instanties. We gaan in gesprek met maatschappelijke partners op het gebied van veilig online. Denk hierbij aan de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. De schakel naar de uitvoering proberen te zijn op regionaal en landelijk niveau.

De wijze van verwerving van inkomsten


De stichting zal inkomsten verwerven doormiddel van fondsenwerving, het zoeken naar sponsoren en het vinden van donateurs. Dit zal verworven worden door het in gesprek gaan met de doelgroep/ maatschappelijke partners. De stichting zal de doelgroep doorverwijzen naar de website onder het kopje donaties, waar ze een vrijwillige girale bijdrage kunnen leveren om de stichting te ondersteunen. Daarnaast zullen er inkomsten verworven worden door het uitgeven van een keurmerk, het uitbrengen van lesmateriaal en e-learnings, het uitvoeren van audits en het geven van adviezen, presentaties of lezingen.

 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling


Binnen onze stichting bereidt één persoon de beslissing voor die over het geld gemaakt worden, de penningmeester. Onze penningmeester vertaalt het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. Wat is er wel en niet mogelijk binnen de stichting? 

 

Dat betekent dat de penningmeester over goed financieel inzicht moet beschikken. Het is goed mogelijk dat de penningmeester de boekhouding aan anderen uitbesteed, waarbij het van belang is dat hij of zij voldoende inzicht heeft om het werk van een boekhouder op kwaliteit te kunnen beoordelen.

 

De ingezamelde gelden en goederen zullen worden besteed om de doelstelling van de stichting te realiseren.

 

Beloningsbeleid

 

De stichting kent geen beloningen toe aan het bestuur.


Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders daarnaast een vergoeding toekennen voor de werkzaamheden.


ANBI: Over
bottom of page